پکیج برنزی

طرح 3
750،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
8 تماس

تعداد تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
طرح 2
700،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
5 تماس

تعداد تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
طرح 1
650،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
4 تماس

تعداد تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
Get Started
پشتیبانی تلفنی
بررسی و رفع مشکلات نرم افزاری
بررسی و رفع مشکلات شبکه
رفع خرابی حضوری
نصب ویندوز و نرم افزار
بررسی و رفع مشکلات نرم افزاری
بررسی و رفع مشکلات شبکه
درخواست نرم افزار شبکه
راه اندازی سرورها - سرویس ها
بررسی و رفع مشکلات سرور ها
بک آپ گیری از سرور ها
درخواست پسیو
پسیو شبکه
پسیو دوربین
اطلاحات پسیو شبکه و دوربین

پکیج نقره ایی

طرح 1
650،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
4 تماس

تعداد تماس

4 تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
طرح 1
650،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
4 تماس

تعداد تماس

4 تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
طرح 1
650،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
4 تماس

تعداد تماس

4 تماس

تعداد تماس

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
طرح 1
1،100،000تومان 0تومان
/yr
هزینه ماهیانه
4 تماس

تعداد تماس

تعداد تماس

1 حضور
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
Get Started
پشتیبانی تلفنی
بررسی و رفع مشکلات نرم افزاری
بررسی و رفع مشکلات شبکه
رفع خرابی حضوری
نصب ویندوز و نرم افزار
بررسی و رفع مشکلات نرم افزاری
بررسی و رفع مشکلات شبکه
درخواست نرم افزار شبکه
راه اندازی سرورها - سرویس ها
بررسی و رفع مشکلات سرور ها
بک آپ گیری از سرور ها
درخواست پسیو
پسیو شبکه
پسیو دوربین
اطلاحات پسیو شبکه و دوربین