آوات سرویسجسارت دنبال کردن آرزو ها

مبین نت

مودم ها و طرح های مبین نت

طرح 3 ماهه

100 گیگابایت اینترنت
2,699,000 تومان

2,699,000 تومان

هزینه نصب 85,000 تومان

3,034,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 6 ماهه

200 گیگابایت اینترنت
2,849,000 تومان

2,849,000 تومان

هزینه نصب 85,000 تومان

3,198,060 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 12 ماهه

400 گیگابایت اینترنت
3,149,000 تومان

3,149,000 تومان

هزینه نصب 85,000 تومان

3,525,060 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

فرم درخواست طرح