آوات سرویسجسارت دنبال کردن آرزو ها

مبین نت

مودم ها و طرح های مبین نت

طرح‌های پرایم+

طرح 12 ماهه

300 گیگابایت اینترنت 2,199,000 تومان

2,199,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 2,539,000

هزینه نصب 85,000 تومان

2,489,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 6 ماهه

150 گیگابایت اینترنت 1,999,000 تومان

1,999,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 2,299,000

هزینه نصب 85,000 تومان

2,271,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 3 ماهه

75 گیگابایت اینترنت 1,899,000 تومان

1,899,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 2,199,000

هزینه نصب 85,000 تومان

2,162,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح های اولترا

طرح 12 ماهه

3 ماه اینترنت بیشتر

600 گیگابایت اینترنت 3,999,000 تومان

3,999,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 4,699,000

هزینه نصب 85,000 تومان

4,451,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 6 ماهه

2 ماه اینترنت بیشتر

300 گیگابایت اینترنت 3,699,000 تومان

3,699,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 4,199,000

هزینه نصب 85,000 تومان

4,124,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

طرح 3 ماهه

1 ماه اینترنت بیشتر

150 گیگابایت اینترنت 3,499,000 تومان

3,499,000 تومان

قیمت بدون تخفیف : 3,899,000

هزینه نصب 85,000 تومان

3,906,560 تومان با احتساب ارزش افزوده وهزینه نصب

بدون نیاز به خط تلفن

فوق پرسرعت ( تا 40Mbps )

پوشش سراسری

2 بانده 5Ghz و 2.4Ghz

استاندارد LTE Cat 6

فرم درخواست طرح